PK - Spice Restaurant, Hàng Mành

Có Món Ngoại Xuất Thần.

Giao từ 10 Hàng Mành, P.Hàng Gai, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved